Privacy Statement

Inleiding

Hydroos B.V. is een besloten vennootschap gevestigd te Handelspoort 11, 4538 BN Terneuzen (Nederland), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59918314. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen uw persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Dit in overeenstemming met de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u onze website www.hydroos.nl bezoekt worden er van u geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren, of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan zijn uw gegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Bent u op een andere manier een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Beveiliging

Er worden door ons passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Hydroos B.V., Handelspoort 11, 4538 BN Terneuzen (Nederland), 0115-204000 of info@hydroos.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Hydroos B.V., 1 januari 2023

Hydroos BV
Handelspoort 11
4538 BN Terneuzen (NL)
T. +31 (0)115 204 000
E. info@hydroos.nl 

Navigeer naar ons adres

Copyright © 2022-2023 – Hydroos B.V.

Fueled by: BRANDSTOFF.